Jak se spouští integrace?

Není na tom vůbec nic komplikovaného (na první pohled). Integrace mohou být spouštěny celkem třemi způsoby. Jsou to:

  • manuální spouštění pomocí tlačítka nebo odkazu,
  • automatické spouštění podle naplánování,
  • spouštění při změně dat (pomocí tzv. web hooků).

Co to znamená? Podívejme se na jednotlivé varianty.

Manuální spouštění

Je to nejjednodušší způsob spouštění integrací, které ale vyžaduje činnost od uživatele, kterou je kliknutí na tlačítko v systému, odkud se integrace volá. Tím je např. webové rozhraní Integ-race, Raynet CRM, nebo jiný cloudový systém, který podporuje přidávání uživatelských tlačítek a odkazů.

Tento způsob spouštění integrací se nejčastěji používá pro generování reportů, tiskových sestav a okamžité import/exporty dat. Také se používá v případech, kdy je potřeba dodatečně parametrizovat integraci, tzn. je potřeba nějakým způsobem upřesnit, jakým způsobem se má integraci spustit. Může jít např. o volbu časového rozmezí ze kterého je generován report.

Naplánované spouštění

Naplánované spouštění je prováděno zcela automaticky podle nastaveného časového rozvrhu. U tohoto typu není možné provádět dodatečnou parametrizaci, protože ke spouštění dochází bez zásahu uživatele. Proto také není možné zobrazovat výstup integrace na obrazovku. Vše probíhá na pozadí, aniž by uživatel o integraci věděl.

Typické nasazení tohoto typu spouštění je pro import a exporty dat, případně pro jejich synchronizaci. Naplánované spouštění může probíhat i několikrát denně, nejčastěji však k němu dochází v nočních hodinách.

Automatické spouštění při změně dat

Spouštění při změně dat probíhá pomocí tzv. web hooků, které musí podporovat systém, který bude spouštění integrace vyvolávat, když v něm dojde ke změně dat. Představte si situaci, kdy potřebujete přenášet informace o nově vytvořeném obchodním případu z CRM do účetního systému. Bez web hooku by bylo nutné buď spuštění přenosu vyvolat manuálně stisknutím tlačítka, nebo pomocí naplánovaného spouštění. V obou případech ale není možné zjistit, který obchodní případ přibyl, je tedy nutné načíst všechny obchodní případy a následně je postupně jeden po druhém porovnat s těmi, které jsou v účetním systému již založeny.

Web hook umí spustit integraci ve chvíli, kdy dojde k založení nového obchodního případu a ještě k tomu informuje Integ-race o tom, který je ten nový obchodní případ. Vše se přenese okamžitě, rychle a efektivně.